សុខ ធី ប្រាប់ចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឲ្យរូបគេផ្តួលជើងថៃក្នុងទឹកទី៤

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​អ្នក​លេង​គុន​ខ្មែរ សុខ ធី បាន​ផ្តួល​ជើង​ខ្លាំង​ជួរ​មុខ​របស់​ថៃ ឌីសែលណយ ឲ្យ​លោក​អាជ្ញា​កណ្តាល​បញ្ឈប់​ក្នុង​ទឹក​ទី​៤​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​នៅ​ប្រទេស​ថៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់​ការ​ផ្តួល​ដៃ​គូ​នេះ អ្នក​លេង​គុន​ខ្មែរ​បាន​មើល​ឃើញ​ពី​ចំណុច​ខ្សោយ​របស់​កីឡាករ​ថៃ​ទើប​បាន​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​រូប​គេ​វ៉ៃ​ចំ​គោល​ដៅ​សំខាន់​រហូត​ផ្តួល​ឲ្យ​សន្លប់​ទៅ​លេង​រួច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុខ ធី បាន​ប្រាប់​ថា ឌីសែលណយ ជា​កីឡាករ​ថៃ​ដែល​មាន​បទ​ពិសោធ​ច្រើន និង​ប្រឡូក​ក្នុង​អាជីព​ប្រដាល់​ច្រើន​ឆ្នាំ​ហើយ។ កីឡាករ​ថៃ​នេះ​កាល​ពី​មុន​លេច​ធ្លោ​ខ្លាំង ប៉ុន្តែ​មួយ​រយៈ​ពេល​ចុង​ក្រោយ​នេះ​សមត្ថភាព​របស់​គេ​ធ្លាក់​ចុះ​ខ្លះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់​ចំណុច​ខ្សោយ​ដែល​​ សុខ ធី មើល​ឃើញ​មាន​៣​​កន្លែង​គឺ ពោះ ​ជើង​ក្រោម និង​ខ្សោយដៃ។ សុខ ធី​បាន​និយាយ​ថា ៖«អ! បាន​​គាត់ (ឌីសែលណយ) ខ្សោយ​ពោះ ហើយ​ជើង​របស់​គាត់​ក៏​ខ្សោយ។ ពេល​ចាប់​ដៃ​របស់​គាត់​ក៏​ទន់​ដែរ​។ អីចឹង​បាន​ខ្ញុំ​វ៉ៃ​ក្បាល​ពោះ​របស់​គាត់ និង​ទាត់​ជើង​ក្រោម។ ពេល​អោប​ដៃ​គាត់​ខ្សោយ​ធ្លាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​អាចប្រើ​កម្លាំង​ដៃ​វ៉ៃ​កែង​បាន»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​៤​ទឹក សុខ ធី មាន​ប្រៀប​ទាំង​ស្រុង​ពោល​ចាប់​ពី​ទឹក​ទី​១​​អ្នក​លេង​គុន​ខ្មែរ​បាន​ព្យាយាម​ទាត់​ជើង​ក្រោម​ផ្ទួន ហើយ​ស្ទើរ​តែ​ទាត់​ឲ្យ​ដើរ​លែង​ ប៉ុន្តែ​ចប់​ទឹក​ទាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់​មក សុខ ធី​បាន​​ព្យាយាម​វ៉ៃ​ក្បាល​ពោះ​ធ្វើ​ឲ្យ ឌីសែលណយ ស្រុត​ខ្លាំង ហើយ​នោះ​ដើម​ទឹក​ទី​៤​ វ៉ៃ​ពីរ​បី​កែង​ទៀត​បណ្តាល​ឲ្យ​កីឡាករ​ថៃ​ស្រុត​ខ្លាំង និង​ត្រូវ​បាន​អាជ្ញាកណ្តាល​បញ្ឈប់​ការ​ប្រកួត​តែ​ម្តង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH