អស្ចារ្យ​មែន!​ម្ចាស់​​មេដាយ​​មាស​​អាស៊ី ​ខាន់ ចេសា ផ្តួល​​ជើង​​ឯក​ពិភពលោក​ច្រើន​សម័យ​ដែល​នាង​ធ្លាប់​ចាញ់ម្តង​

កីឡាការិនី​ជឺជីតស៊ូខ្មែរ-អាមេរិក ខាន់ ចេសា សង​សឹក​បាន​សម្រេច​លើ​អ្នក​ជំនាញ​ចាស់​វស្សា​កម្រិត​ពិភព​លោក​កីឡាការិនី​ប្រេស៊ីល​ Pati Fontes  នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី«នរណា​លេខ​១ ឬ Who Number ONE កាល​ពី​សុក្រ ទី​​២៨ ខែ​ឧសភា កន្លង​ទៅ​នេះ​នៅ Austin រដ្ឋ​តិចសាស ​អាមេរិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(កីឡាការិនីជឺជីតស៊ូខ្មែរ-អាមេរិក ខាន់ ចេសា)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​មើល​ពី​បទ​ពិសោធ និង​ជំនាញ​គឺ​ខុស​គ្នា​ឆ្ងាយ​ណាស់ ដោយ​កីឡាការិនី​ប្រេស៊ីល Pati Fontes អាយុ​៣០​ឆ្នាំបាន​ចូល​ប្រឡូក​ក្នុង​អាជីព​ជឺជីតស៊ូ​តាំង​ពី​អាយុ​១៥​ឆ្នាំ ខណៈម្ចាស់​មេ​ដាយ​ទ្វីប​អាស៊ី​របស់​កម្ពុជា ខាន់ ចេសា ទើប​អាយុ​១៩​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(កីឡាការិនីជឺជីតស៊ូខ្មែរ-អាមេរិក ខាន់ ចេសា)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​នេះ ខាន់​​ ចេសា ធ្វើ​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​ដោយ​បាន​កាច់​ឲ្យ​កីឡាការិនី​ប្រេស៊ីល​ជា​ជើង​ឯក​ពិភព​លោក​ច្រើន​សម័យ​គោះ​ដៃ​សុំ​ចុះ​ចាញ់។ ការ​ប្រកួត​នេះ​ក៏​ជា​ជំនួប​សង​សឹក​ផង​ដែរ នៅ​ពេល ចេសា ធ្លាប់​បាន​ចាញ់​ម្តង​ហើយ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៦​ដែល​ពេល​នោះ​នាង​នៅ​ក្មេង និង​បទ​ពិសោធ​ខ្ចី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុន​ពេល​​ផ្តួល​កីឡាការិនី​ប្រេស៊ីល​ខាង​លើ​នេះ ខាន់ ចេសា ទទួល​បាន​ជ័យជម្នះ​សម្រាប់​ការ​ប្រកួតលើក​ដំបូង​របស់​នាង​នៅ​ក្នុង​វិធី«នរណា​លេខ​១​»នេះ​ដោយ​ឈ្នះ​កីឡាការិន Danielle Kelly កាល​ពី​ឆ្នាំ​នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(កីឡាការិនីប្រេស៊ីល Pati Fontes)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចប្ចុប្បន្ន​នេះ ខាន់ ចេសា ស្ថិត​នៅ​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​៣​នៃ​ទម្ងន់ Strawweight ខណៈ​កីឡាការិនី​ប្រេស៊ីល Pati Fontes ស្ថិត​នៅ​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​៤។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(កីឡាការិនីប្រេស៊ីល Pati Fontes)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការ​រៀប​រាប់​របស់​វេបសាយ flograppling ថា ខាន់ ចេសា ត្រូវ​ការ​ប្រកួត​ឈ្នះ​មួយ​លើក​ទៀត​ដើម្បី​ឡើង​ទៅ​ចូល​ក្នុង​ចំណោមកំពូល​​កីឡាការិនី​ជឺជីតស៊ូ​​ទាំង​១០​រូប​លើ​លោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(កីឡាការិនីប្រេស៊ីល Pati Fontes )

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ប្រវត្តិ​បង្ហាញ​ថា Pati Fontes ធ្លាប់​ឈ្នះ​ឯក​ពិភព​លោក IBJJF World No-Gi Champion ៣​លើក​គឺ​ឆ្នាំ២០១៧, ២០១៦ និង​២០១៥ និងជើង​ឯក​ពិភព​លោក IBJJF World Champion ឆ្នាំ​២០១៥៕

  • អត្ថ​បទ​ទាក់​ទង

    ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH