ជឿអត់ថា ឡៅ ចន្ទ្រា សងសឹក ថៃ រិទ្ធី បានសម្រេចចុងសប្តាហ៍នេះ?

នៅ​មិន​សុខ​ទេ ឡៅ ចន្ទ្រា បន្ទាប់​ពី​ចាញ់​សន្លប់​ក្រោម​កណ្តាប់​ដៃ​ដែក​របស់ ឈួន រិទ្ធី (ថៃ រិទ្ធី)  ក្នុង​ទឹក​ទី​៤​យ៉ាង​ភ្ញាក់​ផ្អើល​កាល​ពី​ពីរ​ខែ​មុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥឡូវ​នេះ ឡៅ ចន្ទ្រា ដល់​ពេល​ឡើង​ជម្រះ​បញ្ជី​ចាស់​ហើយ​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ទម្ងន់​៧១​គីឡូក្រាម នា​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២៩ ខែ​សីហា នៅ​សង្វៀន​បាយ័ន។
គិត​ឲ្យ​ស៊ីជម្រៅ​ទៅ​សម្រាប់​អ្នក​ទាំង​ពីរ​មាន​ឱកាស​ឈ្នះ​ដូច​គ្នា ប្រសិន​បើ​នរណា​ម្នាក់​ធ្វេស​ប្រហែស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ឡៅ ចន្ទ្រា ពេល​ចាញ់ ថៃ រិទ្ធី)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឡៅ ចន្ទ្រា មាន​សង្ឃឹម​ឈ្នះ​ដោយ​ពិន្ទុ​ភាគ​ច្រើន​បំផុត។ តាម​រយៈ​ការ​វ៉ៃ​ចេញ​អាវុធ​ដោយ​ការ​ទាត់ និង​កណ្តាប់​ដៃ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​​រូប​គេ​អាច​សន្សំ​ពិន្ទុ​បាន​ច្រើន​ចាប់​ពី​ទឹក​ទី​១​ដល់​ទឹក​ទី​៤ ពី​ព្រោះ​ដោយ​សារ​ទម្ងន់​កាន់​តែ​ឡើង ហើយ​អាវុធ​ក៏​មិន​សូវ​ធ្ងន់​ដែរ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ថៃ រិទ្ធី ឈ្នះ ឡៅ ចន្ទ្រា)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លក្ខខណ្ឌ​ឈ្នះ​សន្លប់​អាច​កើត​មាន ប្រសិន​បើ ចន្ទ្រា ទាត់​ជើង​ក្រោម​ឲ្យ ថៃ រិទ្ធី ដើរ​លេង​រួច។ អ្វី​ដែល​ ឡៅ ចន្ទ្រា ត្រូវ​សង្កត់​ចិត្ត​គឺ កុំ​ច្រលោត​ឲ្យ​សោះ។ ប្រសិន​បើ​ច្រលោត​កំរោល​ចូល​ ប្រាកដ​ជា​រង​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដោយ​កណ្តាប់​ដៃ​ដែក​របស់ រិទ្ធី​ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៃ រិទ្ធី ភាគ​រយ​ច្រើន​បំផុតគឺ​ឈ្នះ​សន្លប់។ ដោយ​ផ្អែក​លើ​កណ្តាប់​ដៃ​ធ្ងន់​ដូច​ញញួរ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​រូប​គេមាន​ឱកាស​ផ្តួល​ឲ្យ​សន្លប់​បាន​ក្នុង​ទឹក​ណាមួយ ប្រសិន​បើ ឡៅ ចន្ទ្រា​ ធ្វេស​ប្រហែស​ក្នុង​នាទី​ណា​មួយ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ឱកាស​ឈ្នះ​ពិន្ទុ​តិច​ណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ថៃ រិទ្ធី កន្លែង​ហាត់)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៃ រិទ្ធី​ បាន​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ក្លាយ​ជា​តារា​ជួរ​មុខ​ក្នុង​សម័យ​កាល​កូវីដ-១៩ បន្ទាប់​ពី​រូប​គេ​មាន​ឱកាស​បាន​ជួប​រៀម​ច្បង​កម្រិង A និង​បាន​ផ្តួល​ឲ្យ​សន្លប់​ដូច​ជា ឡៅ ចន្ទ្រា និង ធឿន ធារ៉ា ជា​ដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH