ល្អណាស់ យុវតីខ្មែរកាត់អាមេរិកកម្ពស់ខ្ពស់ Brittany ចង់ជួយជម្រើសជាតិ​បាល់ទះកម្ពុជា

យោង​តាមសហព័ន្ធ​កីឡា​បាល់ទះ​កម្ពុជា​បាន​ឲ្យ យុវតីខ្មែរកាត់​អាមេរិក​ឈ្មោះ​ Brittany​ Melirachana ​Soun ចង់​ចូល​ក្រុម​បាល់ទះ​ឆ្នេរខ្សាច់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​នៅ​ស៊ីហ្គេម​ឆ្នាំ២០២៣។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យុវតី​ Brittany​ Melirachana Soun បាន​កើត​សហរដ្ឋអាមេរិកដោយ​មាន​ឪពុក​ម្ដាយ​ជា​ខ្មែរ​ទើប​តែ​មាន​អាយុ​១៦​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​និយាយ​ពី​កម្ពស់​វិញ​គឺ​រហូត​ដល់១.៨​០ម៉ែត្រ​ដែល​ជា​កម្ពស់​ត្រូវ​កម្រិត​ស្តង់ដារ​បាល់ទះ។

យុវតី​រូប​នេះ​ចង់​ជួយ​ក្រុម​បាល់​ទះ​នារីឆ្នេរខ្សាច់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាសម្រាប់​ពេល​​ដែល​កម្ពុជា​​​ធ្វើ​ម្វាស់​ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ក្រុម Kleos Beach Volleyball Club)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុន​ពេល​តាំង​ចិត្ត​ជួយ​ក្រុម​បាល់ទះ​ជម្រើស​ជាតិ​នារី​កម្ពុជា Brittany​ Melirachana Soun មាន​បទ​ពិសោធ​ជោកជាំ​ទាំង​វ័យ​ក្មេង​ស្រាប់​ទៅ​ហើយ។ សព្វ​ថ្ងៃ​កញ្ញា​លេង​​ឲ្យ​ក្រុមបាល់ទះនារី​ក្នុងសាលនៅ​វិទ្យាល័យ Varisity Campolindo High School និង​​ក្រុមបាល់ទះ​នារី​ឆ្នេរ​ខ្សាច់​​ក្រុម Kleos Beach Volleyball Club, Elite Development Program។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​និយាយ​ពី​បទ​ពិសោធ​វិញ​គឺ​​យុវតីរូបនេះធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់មួយចំនួនដូចជា Haft Moon Bay AVP U16 Beach Volleyball Tournament Finalist ឆ្នាំ​២០២១។ ពាន​ California Interscholastic Federation Northern Regional Champion, Division 1 ឆ្នាំ​២០១៩។ ពាន​
California State Champion Finalist, Divison 1 ឆ្នាំ​២០១៩ និង​ពាន-2019 Campolindo High School JV Coaches Award ឆ្នាំ​២០១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះ​ជា​ធន​ធាន​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​វិស័យ​កីឡាបាល់ទះ​កម្ពុជា​ដែល​សហព័ន្ធ​កីឡាបាល់ទះ​កម្ពុជា​កំពុង​ដុត​ដៃ​ជើង​ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​ពេល​ធ្វើ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ស៊ីហ្គេម​ឆ្នាំ​២០២៣៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • អត្ថ​បទ​ទាក់​ទង

    ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH